Prognos

DE

PROGNOS is een Computer-Analyse-Systeem voor de gezondheid. Het systeem stelt bij klachten vast welke meridianen verstoringen hebben, waardoor die ontstaan zijn en waarmee deze storingen te verhelpen zijn . Het doel is oorzaken van klachten op te sporen en te behandelen en niet alleen symptomen te bestrijden. De nieuwe Prognos-module "Integrale Diagnose- en Therapie" maakt dit mogelijk.

Waarom het Integraal Diagnose- en Therapie Systeem?

 • Betrouwbaar en in korte tijd oorzaken van klachten opsporen en behandelen.
 • Vaststellen welke oorzaak als eerste behandeld moet worden.
 • Geen symptomen en gevolgen behandelen en blijvend resultaat op lange termijn.
 • Metingen in korte tijd en door een assistent uitvoerbaar.
 • 105 zeer effectieve therapie middelen om oorzaken van klachten te verhelpen.
 • Alle benodigde signalen komen digitaal uit de computer, er zijn geen testbuisjes meer nodig.
 • Duidelijke grafieken en diagrammen van de meetresultaten op het beeldscherm.
 • Het systeem is gedurende 20 jaar in de praktijk ontwikkeld en sterk resultaat gericht.
 • Behalve curatief ook preventief inzetbaar, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven, ter voorkoming van klachten en om ziekteverzuim terug te dringen.

 

 

Overzicht van oorzaken volgens “Integrale Diagnose en Therapie”

Wat meet Integrale Diagnose en Therapie?

 • Door middel van 20 verschillende Diagnose-Frequentie-Spectra wordt vastgesteld wat de oorzaak is van een bestaande meridaanstoring. Vervolgens wordt dit in een overzichtelijk diagram weergegeven.
 • De hoogste groene balk laat zien welke oorzaak als eerste behandeld moet worden.
 • Gemiddeld en per meridiaan wordt bepaald welke oorzaak invloed heeft en hoeveel.
 • Door middel van Vital-Frequenties wordt vastgesteld per oorzaak categorie, welk therapie-middel het beste resultaat geeft. Dit wordt in een overzichtelijk diagram weergegeven. Ook van uw eigen therapie-middelen kan exact het effect op de aanwezige oorzaak, per meridiaan en gemiddeld, vastgesteld worden. Deze meetresultaten zijn wederom zichtbaar in het diagram.

 

Overzicht van oorzaken en effectieve therapie volgens “Integrale Diagnose en Therapie”

Hoe meet Integrale Diagnose en Therapie?

 • Er wordt bij ieder consult als eerste een basis- en een provocatiemeting uitgevoerd. Aan de hand van deze twee metingen wordt vastgesteld welke meridianen een probleem hebben.
 • Na deze twee metingen worden er 20 meetreeksen uitgevoerd met de 20 Diagnose-Frequentie- Spectra. Eén volledige meetreeks wordt uitgevoerd op alle 24 meridiaan begin- en eindpunten, zoals bij Prognos gebruikelijk is. Dit duurt 15 minuten voor alle oorzaken op alle meridianen en geeft een compleet overzicht.
 • Bij de versnelde procedure worden de 20 Diagnose-Frequentie-Spectra gemeten op de 2 meridianen, die het grootste probleem hebben. Dit duurt enkele minuten en geeft snel inzicht in de aanwezige oorzaken.
 • Door middel van 15 Diagnose-Frequentei-Spectra worden de aanwezige en op dit moment voor behandeling ontvankelijke oorzaken vastgesteld. De Diagnose-Frequentie-Spectra zijn gedigitaliseerde frequenties die een bestaande oorzaak opheffen en richting aan de therapie geven.
 • Door middel van 105 effectieve Therapie-Frequentie-Spectra wordt bepaald met welk specifiek middel de aanwezige oorzaak doeltreffend bestreden kan worden. Deze 105 Therapie- Frequentie-Spectra bestaan uit 62 Vital-Frequenties (druppels) en 43 andere orthomoleculaire middelen (capsules en tabletten). De 62 Vital-Frequenties zijn gedigitaliseerde frequentie signalen. De 43 andere middelen zijn gedigitaliseerde signalen, bestaande uit een combinatie van orthomoleculaire, Ayurvedische, fytotherapeutische en Chinese kruidenleer middelen.
 • Als duidelijk is welke (bij voorkeur 2) oorzaken als eerste behandeld moeten worden, worden de bij die oorzaak-categorie behorende therapie-middelen getest om vast te stellen welke middelen voor het bestrijden van deze oorzaak het beste zijn.
 • Tenslotte kan men de eigen middelen, die men voor deze oorzaak ter beschikking heeft testen en vaststellen of deze middelen bij deze oorzaak in dit stadium zinvol zijn.

Wat als we alle metingen uitgevoerd hebben?

 • De volledige meetprocedure neemt een half uur in beslag en de verkorte vorm 10 minuten.
 • In de praktijk kunnen we zelf direkt het benodigde middel maken in de vorm van Vital-Frequentie druppels in een flesje of in ampullen en direkt aan de patiënt meegeven.
 • De benodigde orthomoleculaire complexen kunnen worden besteld of uit voorraad in de praktijk direct aan de patiënt worden geleverd.
 • Na een aantal weken meet u de patiënt opnieuw volgens deze procedure en bepaalt u op dezelfde wijze hoe de therapie voortgezet moet worden. Het doel van het systeem is in een aantal behandelingen de belangrijkste oorzaken en blokkeringen te elimineren.

Oorzaken en gevolgen zijn niet altijd strikt te scheiden.Een tekort van vitaminen en mineralen of een hormoonbalansstoring zijn vaak een gevolg van een andere oorzaak, maar kunnen ook als primaire oorzaak aanwezig zijn. Zo is een allergie ook vaak het gevolg van een storing van het immuunsysteem door een andere diepliggende oorzaak.

Korte beschrijving van de 15 Oorzaken volgens “Integrale Diagnose en Therapie:

1.Schimmels 6. Geopathie/Elektrosmog 11. Miasmes
2. Virussen 7. Littekenstoring 12. Chakras
3. Bacterien 8. Gebit 13. Hormonen
4. Parasieten 9. Psyche/Emoties 14. Vitaminen/Mineralen/Amino
5. Toxische Belasting 10. Nuclei 15. Matrix

1. Schimmels Het diagnose-signaal schimmels geeft informatie over de aanwezigheid van pathogene schimmels schimmelsporen en gisten, die geleid hebben tot mycosen (schimmelziekten). Het aantal schimmelsoorten dat voor de mens pathogeen is, is relatief gering. Veel voorkomend zijn dermatomycosen, die klachten van huid en nagels geven. Andere schimmels, zoals Zygosporium, Penicillium, Aspergillus en Fusarium kunnen ook inwendig klachten veroorzaken. Frequent voorkomende gisten (gisten zijn schimmels die uit één cel bestaan) zijn van het geslacht Candida, waarvan Candida albicans de bekendste is. Deze kunnen het Candida syndroom veroorzaken.

2. Virussen Het diagnose-signaal virussen toont aan of er sprake is van pathogene virussen, viroïden (voorstadia van virussen) en infectieus RNA/DNA (programmeringen van virussen in het erfelijk materiaal). Naar schatting zijn er minstens 5000 virussen, die allemaal in meer of mindere mate klachten kunnen geven. Veel voorkomende virussen, die pathogeen kunnen worden en zeer langdurig restklachten geven zijn: Cytomegalie, Epstein-Barr, Coxsackie, Hepatitis, Influenza, Adeno, RS (respiratoir syncytieel), Polio, Rubella en Herpes. Virussen worden met name pathogeen als er ook een parasietbelasting is, die dan tegelijkertijd behandeld moet worden.

3. Bacteriën Het diagnose-signaal bacteriën toont aan of er pathogene bacteriën aanwezig zijn. Veel voorkomende ziekmakende bacteriën zijn: Salmonella, Streptococcen, Staphylococcen, Enterococcen, Campylobacter, Helicobacter, Coli, Chlamydia, Shigella, Haemophilus Influenza B, Legionella, Pseudomonas, Pneumococcen, Tetanus en Borrelia. Bacteriële infectieziekten moeten veelal met antibiotica bestreden worden. Blijven er langdurig restverschijnselen aanwezig, dan kan de energetische geneeskunde deze verder verhelpen.

4. Parasieten Het diagnose-signaal parasieten toont aan of er sprake is van pathogene parasietbelasting. Tot de parasieten behoren alle micro-organismen, die zich ten koste van de gastheer voeden. Veel voorkomende parasieten zijn: platwormen (lint- en zuigwormen), rondwormen (spoel-, draad- en mijnwormen), waarvan de meest voorkomende Fasciolopsis Buskii(zuigworm) is. Regelmatig voorkomende andere parasieten, die allemaal tot chronische klachten kunnen leiden zijn; Malaria, Dientamoebe Fragilis, Entamoebe Histolytica, Giardia Lamblia, Blastocystis Hominis, Cyclospora en Toxoplasmose (sporozoën).

5. Toxische belasting Het diagnose-signaal toxische belasting toont aan of er sprake is van pathogene toxische belasting. Toxines zijn alle niet levende stoffen, die in een bepaalde concentratie verstoringen geven. Zo kunnen ook nuttige stoffen toxisch worden. Veel voorkomende ziekmakende toxines zijn: oplosmiddelen (zoals benzeen en propylalcohol), zware metalen (zoals kwik, lood en cadmium), chemische stoffen (zoals CFK, arsenicum en formaldehyde), vaccinaties en mycotoxines, die door schimmels afgescheiden worden. Uiterst giftig is het meest voorkomende mycotoxine, aflatoxine, bij patiënten met een mycose. Veel toxische problemen worden veroorzaakt door metalen in het gebit, zoals palladium, titanium en amalgaam.

6. Geopathie/Elektrosmog Het diagnose-signaal geopathie/elektrosmog toont aan of er een storende geopathische en/of elektromagnetische belasting is. Geopathie is storende natuurlijke straling van wateraders, kosmische straling en aardstraling. Elektrosmog is de storende invloed door kunstmatig opgewekte elektromagnetische velden, zoals hoogspanningslijnen, zenders, radar, mobiele telefoons en allerlei elektrische apparaten en bedradingen. Met name in liggende positie en in rust is de mens ontvankelijk voor deze storingen.

7. Littekenstoring Het diagnose-signaal littekenstoring toont aan of er sprake is van storende littekens. Littekens in de huid en andere weefsels en organen kunnen een storende invloed hebben op de energiestroom in de meridianen. Littekenweefsel heeft een grotere weerstand dan het oorspronkelijke weefsel, waardoor de energiestroom beperkt wordt. De met een meridiaan corresponderende weefsels, organen, functies, gebitselementen, wervels, chakra’s en emoties kunnen hiervan hinder ondervinden.

8. Gebit Het diagnose-signaal gebit toont aan of er sprake is van storende gebitsinvloeden. Veel voorkomende gebitsstoringen zijn: Gingivitis, Kieferostitis, Paradontose, Pulpitis, storingen van Wortelkanalen, Gingival Sulcus, Tandfollikel en Tandwortelgranulomen. Ieder gebitselement correspondeert met een bepaalde meridiaan, waardoor er in weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s en emoties die met de desbetreffende meridiaan verband houden klachten kunnen ontstaan. Sluimerende gebitsstoringen komen bij chronische klachten frequent voor.

9. Psyche/Emoties Het diagnose-signaal psyche/emoties toont aan of er storende onverwerkte, niet geïntegreerde emoties aanwezig zijn, die een meridiaan en eventueel de met die meridiaan corresponderende weefsels, functies, organen, wervels, chakra’s, gebitselementen en gedrag storen. Iedere meridiaan correspondeert met een bepaalde emotie. Veel voorkomende storende emoties zijn: Verdriet, Starheid, Bezorgdheid, Gebrek aan Zelfvertrouwen, Gekwetstheid, Besluiteloosheid, Angst, Frustratie, Zwaarmoedigheid, Schuldgevoel, Verbittering en Boosheid.

10. Hersenkernen Het diagnose-signaal hersenkernen toont aan of er sprake is van pathologische veranderingen in de hersenkernen. Hersenkernen zijn zenuwcentra in de hersenen die het verwerken van stress, het omgaan met langdurige hevige emoties en het gedrag regelen. Chronisch stress en ernstige emotionele trauma’s kunnen leiden tot veranderingen in deze hersenkernen. Deze veranderingen zijn omkeerbaar. Er zijn 13 hersenkernen, ook wel Nucleï genaamd. Veel voorkomende chronische storingen t.g.v. veranderingen in de nucleï zijn: PTSS (Posttraumatisch Stresssyndroom), Neurose, Psychose, Angst, Fobieën, Boulimia, Anorexia, Slaapstoornissen en Depressie.

11. Miasmen Het diagnose-signaal miasmen toont aan of er sprake is van overgeërfde storende signalen in het DNA. Veel voorkomende diepe storingen in het DNA t.g.v. vorige generaties zijn: Gonococcinum, Luesinum, Psorinum, Tuberculinum en Metallum (miasmatische storingen door zware metalen). Dit kan aanleiding geven tot de meest uiteenlopende chronische klachten.

12. Chakra’s Het diagnose-signaal chakra’s toont aan of er storingen zijn in de 14 chakra’s, zoals die in het aquarius tijdperk (2000-4000) aanwezig zijn. Chakrastoringen leiden tot energetische verstoring in de meridianen. Het zijn energieknooppunten, die de meridianen van spirituele energie voorzien. Elk chakra correspondeert met een bepaalde meridiaan. Chakra’s zijn de verbindingspoorten die de staat van het bewustzijn van de mens energetisch transformeren naar het lichaam. Chakrastoringen kunnen alle mogelijke klachten geven. Gezond zijn is bewust zijn, doordrongen van geest, zonder stagnerende energieën in de chakra’s.

13. Hormonen Het diagnose-signaal hormonen toont aan of er sprake is van storingen in de endocriene klieren, die hormonen afscheiden. Het is een indicatie voor storing van de Hypothalamus, Hypofyse, Bijnieren, Schildklier, Bijschilklier, Pancreas, Thymus, Testes en Ovaria.

14. Vitaminen/Mineralen/Aminozuren Het diagnose-signaal vitaminen/mineralen/aminozuren toont aan of er een tekort of een verstoring is in de vitaminen/mineralen/aminozuren huishouding. Door onder andere de toenemende verschraling van de bodem, vervuiling, fast food, bewerking van voedsel, toenemende stress, onrust en chronische klachten is er vaak sprake van tekorten van vitaminen/mineralen/aminozuren. De juiste suppletie kan dit eenvoudig opheffen.

15. Matrix Het diagnose-signaal matrix toont aan of er sprake is van een matrixstoring. Matrix is het weefsel, dat zich om alle cellen bevindt en wordt ook wel het basis-bio-regulatie-systeem (BBRS) genoemd. Alle stoffen die van en naar de cel gaan passeren de matrix. Bij veel chronische aandoeningen is er sprake van een pathogene vervuiling, stapeling van ziekteverwekkers en veranderingen in de matrix. Dit leidt tot verstoring van het immuunsysteem, orgaan-, weefsel- en celfuncties, verzuring en een gebrekkige celcommunicatie.

© Eric van Schijndel
Disclaimer